เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

 

การยืนยันการจอง
การจองจะได้รับการยืนยันเมื่อชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนและเราได้ออกตั๋วให้คุณแล้ว โดยจะต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนวันออกเดินทาง ในกรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง .

หากคุณไม่ได้รับตั๋วภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน โปรดติดต่อเราทันทีเพื่อให้เราสามารถออกใบยืนยันการจองใหม่ได้ หากคุณไม่ติดต่อเราก่อนเวลาออกเดินทางมากกว่า 48 ชั่วโมง เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น.

 

ความล่าช้าและการยกเลิก
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการในทุกกรณีโดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้โดยสาร นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการหรือเปลี่ยนแปลงตารางเวลาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ - เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เหตุฉุกเฉินใดๆ หรือความล้มเหลวทางกลไกเครื่องยนต์

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเลิกหรือความล่าช้าของบริการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าที่พักหรือทางเลือกอื่น ๆ ของการเดินทางที่อาจเกิดขึ้น การยกเลิกหรือความล่าช้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจะเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารแต่เพียงผู้เดียว

 

นโยบายการคืนเงิน การยกเลิกและการแก้ไขการจอง


  • บัตรโดยสารที่จองแบบไปกลับหรือตั๋วร่วมจะไม่ถูกยกเลิก / คืนเงิน หากมีการข้ามครั้งแรกไปแล้ว
  • การคืนเงินจะคืนตามดุลยพินิจของเราเท่านั้นโดยต้องมีการแจ้งยกเลิกก่อน 48 ชั่วโมง โดยคืนที่ 30% ภายใน 30 วัน ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร บัตรเครดิต หรือ เพย์พาล ที่ลูกค้าจ่ายมา
  • การยกเลิกน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางหรือไม่ปรากฏตัวที่ท่าเรือตามเวลาที่จอง จะไม่มีการคืนเงินใดใดทั้งสิ้น
  • การแก้ไขการจองขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง และควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการ 200 บาท นอกเหนือจากค่าโดยสารปกติ
  • การแก้ไขการจองน้อยกว่า 72 ชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทาง/การโอน หรือ ขั้นต่ำ 300 บาท /คน ต่อการแก้ไข แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น ค่าเชื้อเพลิง ฯลฯ

 

การจองแบบกลุ่ม
สิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะที่แตกต่างกันเป็นครั้งคราว โปรดอีเมล์ rsvn @ thekingbooking.com สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 

การขึ้นเรือ หรือยานพาหนะอื่นๆ
ผู้โดยสารต้องมาถึงก่อนเวลาออกเดินทาง 30 นาที มิฉะนั้นอาจส่งผลให้คุณเสียตั๋วที่ชำระแล้ว

การขึ้นเรือโดยทั่วไปจะปิดทางเข้าก่อนเวลาออกเดินทาง 5-10 นาที และจะไม่มีการคืนเงินหรือเปลี่ยนตารางเดินเรือให้ หากคุณพลาดเวลาออกเดินทาง หรือบางครั้งเจ้าหน้าที่ประจำเรืออาจอนุญาตให้คุณขึ้นเรือลำถัดไปได้หากมีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพวกเขาเท่านั้น

 

เด็กที่เดินทางโดยลำพัง
ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีขึ้นเรือ เว้นแต่จะมาพร้อมกับผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

 

เที่ยวบินในวันเดียวกัน
เราเป็นผู้ให้บริการแบบจุดต่อจุดและเราไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการต่อเที่ยวบิน เราไม่แนะนำให้ลูกค้าจองทริปใด ๆ ในวันเดียวกันกับเที่ยวบินของพวกเขา หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางในวันเดียวกันได้ด้วยเหตุผลใด ๆ โปรดเผื่อเวลาให้มากที่สุด

โปรดทราบว่าอาจเกิดความล่าช้าเป็นระยะ ๆ เราขอแนะนำแท็กซี่ส่วนตัวที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าจากท่าเรือไปยังสนามบินเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมาถึงล่าช้า

 

พฤติกรรมทั่วไป
เมื่อถึงท่าเรือขาออก ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และตัวแทนของบริษัทเรือเร็วหรือเรือข้ามฟาก เกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการและควรปฏิบัติตามประกาศใด ๆ ที่ปรากฏบนเรือ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินการต่อผู้โดยสารหรือสินค้าใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผล

 

ประกาศทางกายภาพ
เราขอแนะนำข้อควรระวังสำหรับลูกค้าที่กำลังเดินทางที่กำลังตั้งครรภ์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือหลังหรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังแนะนำข้อควรระวังในระดับสูงสำหรับผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมทารก (อายุต่ำกว่า 3 ปี) เราจะไม่รับผิดชอบและจะต้อง ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับการสูญหาย ความเสียหาย การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ ความล่าช้า หรือความไม่สะดวกใดๆ ต่อบุคคลใดๆ หรือกระเป๋าเดินทางของเขา/เธอ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางไปและกลับจากเกาะ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

 

สัมภาระ
เราแนะนำกระเป๋าเดินทางสูงสุด 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. และกระเป๋าพกพา 1 ใบ บริษัทเรือเร็ว หรือเรือข้ามฝาก ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบสัมภาระใด ๆ หรือปฏิเสธสัมภาระในบางกรณี ปกติควรติดฉลากสัมภาระที่มีชื่อของคุณให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการรับที่จุดมาถึง ผู้เดินทางต้องพกพาสิ่งของมีค่าหรือบอบบางด้วยตนเองเท่านั้น สิ่งของดังกล่าวได้แก่ เงิน อัญมณี โลหะมีค่า เครื่องเงิน อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กล้อง อุปกรณ์วิดีโอ เอกสารที่ต่อรองได้ หลักทรัพย์ โฉนด หนังสือเดินทางและเอกสารระบุตัวตน หรือของมีค่าอื่น ๆ หากเก็บไว้ในสัมภาระ แล้วแตกหัก สูญเสีย สูญหาย เราจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น

ถ้ามีสัมภาระจำนวนมากกว่า 1 ใบ บริษัทเรือเร็ว หรือเรือข้ามฝาก อาจคิดค่าบริการเพิ่มเติมในการขนส่ง นอกจากค่าตั๋วที่ซื้อแล้ว โดยเจ้าของสัมภาระต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

 

🔼